Algemene voorwaarden
1. Opdracht

1.1.
Op de overeenkomst van opdracht met Spigt Advocatuur (‘de advocaat’) zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en, voor het overige, de bepalingen van het Nederlandse recht.

2. Verplichtingen van de advocaat

2.1.
De advocaat verplicht zich tegenover de cliënt tot het volgende:

  • het uitvoeren van de opdracht naar beste weten en kunnen;
  • het behoorlijk informeren van de cliënt over de stand van de werkzaamheden;
  • het behoorlijk informeren van de cliënt over de kosten van de werkzaamheden.

3. Honorarium en kosten

3.1.
De kosten van het uitvoeren van de opdracht zijn gebaseerd op een uurtarief. Voor de te maken kantoorkosten kan de advocaat een opslag in rekening brengen. Het honorarium en de opslag worden bij aanvang van de werkzaamheden met de cliënt besproken.

3.2.
De kosten die de advocaat in het kader van de opdracht aan derden verschuldigd is (zoals griffierecht, deurwaarderskosten en expertisekosten) alsmede reiskosten worden aan de cliënt apart in rekening gebracht.

3.3.
Indien de cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging), dan zal de advocaat voor de cliënt zijn werkzaamheden verrichten en declareren in overeenstemming met hetgeen de Raad voor Rechtsbijstand daaromtrent heeft bepaald. De advocaat zal de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage en, indien van toepassing, overige kosten aan de cliënt in rekening brengen.

4. Betaling

4.1.
De cliënt zal een factuur van de advocaat binnen veertien dagen na de datum daarvan voldoen. Verrekening met een (vermeende) tegenvordering, uit welke hoofde dan ook, is niet toegestaan. De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

4.2.
Desgevraagd zal de advocaat aan de cliënt een duidelijke specificatie verstrekken van de verrichte werkzaamheden.

4.3.
Betaalt de cliënt niet binnen de onder punt 4.1 vermelde termijn, dan is hij, naast het factuurbedrag, aan de advocaat de door de advocaat te maken kosten voor het betaald krijgen van het factuurbedrag verschuldigd, alsmede, over het in totaal verschuldigde bedrag, een rente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

4.4.
Betaalt de cliënt niet binnen de onder punt 4.1 vermelde termijn, dan kan de advocaat, nadat de cliënt daarvan op de hoogte is gesteld, alle werkzaamheden ten behoeve van de cliënt opschorten totdat de cliënt al hetgeen aan de advocaat verschuldigd is, heeft betaald.

4.5.
Indien de cliënt meent dat hij niet tot betalen van een werkzaamheid gehouden is, dan laat hij dit binnen veertien dagen na de desbetreffende factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan de advocaat weten.

5. Beroepsaansprakelijkheid

5.1.
De aansprakelijkheid van de advocaat voor nalatigheden of fouten is beperkt tot het bedrag dat volgens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag dat tot het eigen risico van de advocaat behoort. De cliënt heeft recht op inzage in de verzekeringspolis.

5.2.
Als er, om welke reden dan ook, geen uitkering volgens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat volgt, is de aansprakelijkheid van de advocaat beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 15.000,00 of, indien het in rekening gebrachte honorarium in het desbetreffende geval hoger is, tot een bedrag gelijk aan dit honorarium, met een maximum van EUR 50.000,00.

5.3.
De in de voorgaande twee bepalingen vermelde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van de advocaat.

5.4.
De advocaat zal bij het inschakelen van derden in het kader van de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is echter niet aansprakelijk voor nalatigheden of fouten van personen die de advocaat in het kader van de opdracht heeft ingeschakeld.

6. Klachttermijn en geschillen

6.1.
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de cliënt jegens de advocaat en eventuele voor de advocaat werkzame personen in verband met de door de advocaat verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval zodra een redelijke termijn, te stellen op een periode van drie maanden, is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden, zonder dat de cliënt daarop jegens de advocaat een beroep heeft gedaan.

6.2.
Geschillen tussen de cliënt en de advocaat zullen worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, tenzij de wet dwingend een andere bevoegde rechter aanwijst.